Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.e-dolcevita.pl

 

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez stronę Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies zostały opisane w § 8 niniejszej polityki.
 2. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wejście na stronię Sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcjonalności bez zakupu produktów, nie wymaga podawania danych osobowych.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 • 2 Administrator danych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Monika Pierzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Grunwaldzka 1/1a, 25 – 727 Kielce, NIP: 959-038-22-36, REGON: 292444087.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
 3. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@e-dolcevita.pl
 4. korespondencyjnie: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1a, 25 – 727 Kielce.

 

 • 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych
 1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
 2. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 3. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 

 1. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, NIP, nr rachunku bankowego,
 3. w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

 

 • 4 Odbiorcy danych

 

 1. Administrator danych udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:
 2. firmom kurierskim realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,
 3. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. operatorom systemu płatności elektronicznych,
 5. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 1. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak: usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych, a także usługi księgowe oraz usługi prawne.

 

 • 5 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 2. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO),
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 2. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,
 3. do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie (np. korzystanie z usługi dostępnej w Sklepie) chce skorzystać.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@e-dolcevita.pl
 4. pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1a, 25 – 727 Kielce.

 

 1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

 

 1. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

 • 6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

 1. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
 2. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 4. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

 • 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 2. rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,
 3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

 • 8 Pliki Cookies

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane.

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje dwa typu plików cookies:
 2. cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
 3. cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 

 1. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

Pliki cookies statystyczne (4)

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

 

_ga

 

e-dolcevita.pl

 

HTTP

 

2 lata

 

 

_gat

 

e-dolcevita.pl

 

HTTP

 

 

1 dzień

 

_gid

 

 

e-dolcevita.pl

 

HTTP

 

 

1 dzień

 

collect

 

 

google-analytics.com

 

PIXEL

 

Sesyjny

 

 

Pliki cookies niesklasyfikowane (1)

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

 

soteshop

 

e-dolcevita.pl

 

HTTP

 

Sesyjny

 

 

 

 1. Strona internetowa wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 2. rozpowszechniania Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 3. zbierania anonimowych danych statystycznych, monitorowania ruchu sieciowego za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłącznie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik w dziale pomoc.