Regulamin

Regulamin Sklep Internetowego

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.e-dolcevita.pl, prowadzonego przez DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce, NIP: 959 038 22 36, REGON: 292444087, adres poczty elektronicznej: biuro@e-dolcevita.pl.
 2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny/Obsługa reklamacji:

DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak

 1. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce

Poczta elektroniczna: biuro@e-dolcevita.pl

Telefon komórkowy: 724 489 242 (opłata wg stawki operatora)

Godziny pracy: pon. – pt.: 10:00–18:00

 

 1. Słowniczek pojęć:
 2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
 3. Konsument – zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży,
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.e-dolcevita.pl
 6. Sprzedawca/Usługodawca – Monika Pierzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres prowadzenia działalności gospodarczej (adres do doręczeń): Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce, NIP: 959 038 22 36, REGON: 292444087, adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl numer telefonu: 724 489 242.
 7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader.
 8. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
 9. rejestracja i prowadzenie Konta Klienta,
 10. składanie zamówień na towary znajdujące się w ofercie Sklepu,
 11. subskrypcja Newslettera zawierająca informacje handlowe,
 12. zamieszczanie opinii.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.
 • 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
 2. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,
 3. połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej,
 4. włączona obsługa JavaScript, Flash oraz plików Cookies,
 5. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
 6. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,
 7. minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 8. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików Cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer. Pliki Cookies ułatwiają poruszanie się po stronie Sklepu oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Usługobiorcy i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies nie uszkadzają urządzenia końcowego Usługobiorcy oraz nie mają wpływu na zmianę jego ustawień konfiguracyjnych zarówno oprogramowania jak i w urządzeniu końcowym. Mechanizm działania plików Cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.
 • 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Załóż Konto”, następnie należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na ikonę „Załóż Konto”. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu.
 2. W ramach utworzonego Konta Usługobiorca ma dostęp do panelu użytkownika w następującym zakresie:
 3. Dane Konta: możliwa modyfikacja danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zmiana hasła),
 4. Zamówienia: lista złożonych jak i będących w trakcie realizacji zamówień,
 5. Rabaty: aktualnie posiadane rabaty,
 6. Newsletter: informacja o dostępnych promocjach, nowościach,
 7. Moja dane: dane płatnika, dane wysyłkowe, zmiana loginu, zmiana hasła.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieokreślony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 9. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub w formie pisemnej na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 • 4 Składanie zamówień
 1. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt i potwierdzić zakup klikając na ikonę „Dodaj do koszyka”. Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka, jeżeli zamierzamy kontynuować zakupy klikamy na ikonę „Kontynuuj zakupy”, jeżeli chcemy sfinalizować zakup klikamy na ikonę „Zamów”.
 2. W kolejnym kroku dokonujemy wyboru sposobu dostawy i formy płatności, wpisujemy bon zakupowy, (jeżeli posiadamy), oraz w okienku „Uwagi do zamówienia” wpisujemy uwagi dotyczące zamówienia. Następnie należy podać dane do wysyłki takie jak: imię i nazwisko, ulica, województwo, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 3. Następnie należy kliknąć na ikonę „Przejdź do potwierdzenia”. W celu złożenia zamówienia należy klikając na ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Na stronie sklepu zostaje wyświetlone potwierdzenie złożonego zamówienia a na adres e-mail Klienta zostaje przesłana informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę zawierająca numer zamówienia, dane płatnika, sposób zapłaty, informacje dotyczące wysyłki (adres dostawy), sposób wysyłki a także specyfikację zamówienia (nazwa towaru, ilość, wartość zamówienia). Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu.
 • 5 Ceny towarów
 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
 2. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.
 • 6 Sposoby i terminy płatności za towar
 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay,
 4. płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki,
 5. płatność gotówką przy odbiorze osobistym – zapłata w Sklepie stacjonarnym.
 6. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank – nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 5620 6676.
 7. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka Dotpay SA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30 – 552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790.
 8. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (Dotpay), płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
 • 7 Sposoby, terminy i koszty dostawy
 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 10 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
 3. przy płatności przelewem, płatności elektronicznych (Dotpay), termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 4. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo dostępny w zakładce „Koszty i sposoby dostawy”.
 • 8 Procedura rozpatrywania reklamacji
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu Cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 4. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce, drogą elektroniczną na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub telefonicznie pod numerem: 724 489 242 (opłata wg stawki operatora).
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym w §8 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce.
 • 9 Gwarancja

Towary dostępne w ofercie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
 2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,
 3. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 4. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 5. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl
 6. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25–501 Kielce http://www.wiihkielce.pl
 7. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl
 8. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak do kontaktu z Klientami to: biuro@e-dolcevita.pl
 • 11 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §11 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
 4. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 5. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 12. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 13. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 14. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 • 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę Newsletter podczas procesu składania zamówienia jak i po zalogowaniu do Konta a także wpisując adres e-mail w zakładce Newsletter dostępnej na stronie Sklepu i kliknięciu na ikonę „Zapisz mnie do newsletter”.
 2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Newsletter po zalogowaniu do Konta, w zakładce „Moje konto – Newsletter – Subskrypcja” odznaczając zgodę na wysyłkę Newslettera lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@e-dolcevita.pl Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Usługa Dodaj Recenzję dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców korzystających ze Sklepu i umożliwia dodawanie recenzji do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać produkt i kliknąć na ikonę „Dodaj recenzję”. Następnie w okienku komunikatu należy dokonać recenzji produktu poprzez przypisanie odpowiedniej ilości gwiazdek, wpisać odpowiednią treść recenzji oraz kliknąć na ikonę „Dodaj”. Usługa Dodaj Recenzję świadczona jest nieodpłatnie.
 • 13 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje Konto”.

 • 14 Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl, korespondencyjnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce lub telefonicznie pod numerem 724 489 242 (opłata wg stawki operatora).
 2. Składana reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
 • 15 Ochrona Danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Administrator danych osobowych oświadcza, iż zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, adres do korespondencji (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce.
 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 marzec 2017 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25-005 Kielce, adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl numer telefonu: 724 489 242

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.