Regulamin


Regulamin Sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.e-dolcevita.pl prowadzony jest przez Monikę Pierzak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce, NIP: 959-038-22-36, REGON: 292444087.
2. Dane kontaktowe
Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):
DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak
ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce
Adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl
Kontakt telefoniczny: 724 489 242 (koszt połączenia wg stawki operatora)
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
⦁ Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
⦁ Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
⦁ Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży,
⦁ Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym ⦁ https://www.e-dolcevita.pl
⦁ Sprzedawca/Usługodawca – Monika Pierzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce, NIP: 959-038-22-36, REGON: 292444087.
4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader)
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.
§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
⦁ umożliwia zapoznanie się z ofertą dostępną na stronie Sklepu,
⦁ umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,
⦁ umożliwia rejestrację Konta Klienta,
⦁ umożliwia korzystanie z usług dodatkowych: Newsletter, Przypomnij hasło, Zapytaj o dostępność produktu.
2. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę podczas procesu składania zamówienia jak i po zalogowaniu do Konta. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.
3. Usługa „Przypomnij hasło” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu Klienta w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby ustanowić nowe hasło należy w zakładce „Logowanie”, kliknąć na przycisk „Przypomnij hasło”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie.
4. Usługa „Zapytaj o dostępność produktu” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, i umożliwia uzyskanie informacji na temat dostępności danego produktu w przypadku jego braku. Aby uzyskać informacje na temat dostępności danego produktu w przypadku jego braku, należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Brak rozmiaru – zapytaj o dostępność”, następnie należy wpisać treść zapytania, podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o dostępność produktu” świadczona jest nieodpłatnie.
§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
⦁ posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7,8,10, Vista, Linus, OsX, Android,
⦁ aktywne połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej,
⦁ przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera,
⦁ włączona obsługa JavaScript, plików cookies oraz wtyczka FlashPlayer,
⦁ minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.
2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim wypadku korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.
§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Logowanie/Załóż Konto”, następnie należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Załóż Konto”. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny dostępny w mailu.
2. Po zakończeniu procesu rejestracji Konta, Usługodawca przesyła potwierdzenie dokonanej rejestracji na adres e-mail Usługobiorcy. Z chwilą przesłania potwierdzenia dokonanej rejestracji Konta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta na czas nieoznaczony i świadczona nieodpłatnie.
3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub w formie pisemnej na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.
§ 5 Zamówienia
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlony stan produktów w koszyku z możliwością kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Kontynuuj zakupy” lub sfinalizowania zakupu poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów”.
3. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności, dodatkowo ma możliwość wpisania bonu zakupowego oraz zamieszczenia uwag do zamówienia w okienku „Uwagi do zamówienia”. Następnie Klient podaje dane do wysyłki takie jak: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, województwo, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail.
4. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na założenie Konta poprzez zaznaczenie checkbox’a „Załóż Konto” a także ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na wskazany adres e-mail poprzez zaznaczenie checkbox’a „Zapisz mnie na newsletter”.
5. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składana zamówienie poprzez klikniecie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz regulaminem w pliku pdf.
§ 6 Ceny towarów
1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
3. W związku z zawarciem umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.
§ 7 Sposoby i terminy płatności za towar
1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
⦁ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
⦁ płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay,
⦁ pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru,
⦁ płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.
2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank nr rachunku: 23 1140 2004 0000 3702 5620 6676. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
3. W przypadku wybrania płatności przelewem, przelewem elektronicznym poprzez system Dotpay, kartą płatniczą, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować gotówką przy odbiorze przesyłki u kuriera. Natomiast przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym, płatność należy uregulować podczas odbioru towaru gotówką lub kartą płatniczą lub wcześniej przelewem przed odbiorem towaru.
4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka Dotpay SA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790.
5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
§ 8 Sposoby, terminy i koszty dostawy
1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczta Polska w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 10 dni chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
⦁ przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
⦁ przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo dostępny w zakładce „Koszty i sposoby dostawy”.
4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym DOLCE VITA przy ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 18: 00. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 3 dni, chyba, że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia, wskazano dłuższy termin. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:
⦁ przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
⦁ przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.
§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
⦁ złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
⦁ żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce lub drogą elektroniczną na adres: biuro@e-dolcevita.pl
4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia towaru ponosi Sprzedawca.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).
§ 10 Gwarancja
1. Towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu na stronie Sklepu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje wraz z towarem.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta, jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
⦁ zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,
⦁ złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
⦁ skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
⦁ skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00, opłata za połączenie według stawki operatora) lub drogą elektroniczną: ⦁ porady@dlakonsumentow.pl
3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami to: biuro@e-dolcevita.pl
4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl
§ 12 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 12 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce.
2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
⦁ dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
⦁ dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
⦁ w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
§ 13 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl a także w formie pisemnej na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
§ 14 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
⦁ składania zamówień w celu wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
⦁ rejestracja Konta w Sklepie internetowym oraz zarządzanie tym Kontem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
⦁ prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ przesyłania informacji handlowych w formie newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
⦁ ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
⦁ zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, rejestracja Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
⦁ z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim, które zajmują się dostawą przesyłek, operatorom zapewniającym obsługę płatności, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.
6. Przysługują Państwu następujące prawa:
⦁ prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
⦁ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
⦁ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl

8. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

⦁ w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata,
⦁ w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
⦁ dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
§ 15 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany form płatności, sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 9 sierpień 2018 r.
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Sienkiewicza 39, 25 – 005 Kielce, adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl numer telefon: 724 489 242
– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta (-ów)
– Podpis konsumenta (-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić