regulamin do 08.01.2023

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-DOLCEVITA.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.e-dolcevita.pl prowadzony jest przez Monika Pierzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce, NIP: 959-038-22-36, REGON: 292444087.
2. Dane kontaktowe
Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):
DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak
ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce
Adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl
Kontakt telefoniczny: 724 489 242 (koszt połączenia wg stawki operatora)
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
Definicje pojęć użytych w regulaminie:
⦁ Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
⦁ Konto – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień.
⦁ Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
⦁ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
⦁ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
⦁ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
⦁ Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: DOLCE VITA, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce
⦁ RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).
⦁ Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym ⦁ https://www.e-dolcevita.pl
⦁ Sprzedawca/Usługodawca – Monika Pierzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce, NIP: 959-038-22-36, REGON: 292444087.
⦁ Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.
⦁ Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:
⦁ Usługa Rejestracja Konta – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
⦁ Usługa Składanie zamówień – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówienia w celu zawierania umów sprzedaży na odległość. Procedura została szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu.
⦁ Usługa Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta poprzez zakładkę „Logowanie”, po kliknięciu na przycisk „Przypomnij hasło”, wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
⦁ Usługa Zapytaj o dostępność produktu – usługa dostępna dla Klientów, umożliwiająca uzyskanie informacji na temat dostępności danego produktu w przypadku jego braku. Aby uzyskać informacje na temat dostępności produktu w przypadku jego braku, należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Brak rozmiaru – zapytaj o dostępność”, następnie należy zredagować treść zapytania, podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
⦁ Usługa Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie treści poprzez dedykowane okienko „Szukaj”, dostępne na stronie Sklepu internetowego. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.
2. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:
⦁ posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet wraz z dostępem do Internetu,
⦁ przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,
⦁ włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa JavaScript,
⦁ zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz korzystania z usług elektronicznych za wyjątkiem usługi „Wyszukiwanie” opisanej w § 2 niniejszego regulaminu, niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków technicznych, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), przy pomocy którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym przy użyciu protokołu SSL.

5. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
⦁ korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
⦁ korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,
⦁ niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
⦁ niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność,
⦁ niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

6. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.
2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
⦁ złośliwe oprogramowanie – są to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
⦁ programy szpiegujące – są to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
⦁ włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,
⦁ wyłudzanie poufnych informacji,
⦁ spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.
3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany.
4. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
§ 5 Rejestracja Konta
1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po przeprowadzonej rejestracji Konta. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.
2. Rejestracja Konta wymaga dokonania kolejno następujących czynności:
⦁ kliknąć na zakładkę „Logowanie/Załóż Konto”,
⦁ podać adres e-mail, ustalić hasło do Konta,
⦁ zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,
⦁ kliknąć na przycisk „Załóż Konto”.
3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia rejestracji Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny dostępny w wiadomości e-mail. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta Klienta następuje poprzez zakładkę „Logowanie” po wpisaniu adresu e-mail, hasła kliknięciu na przycisk „Zaloguj”. Klient ma również możliwość logowania za pośrednictwem swojego konta na Facebooku.
5. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub w formie pisemnej na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta.

6. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta z ważnych powodów, do których należą:
⦁ zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej Konta lub umów zawieranych na odległość,
⦁ naruszenie przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, jak również korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
⦁ zamknięcia lub likwidacji Sklepu internetowego.

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 6 Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który Klient zamierza nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlony stan produktów w koszyku z możliwością kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Kontynuuj zakupy” lub sfinalizowania zakupu poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów”.
3. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności, dodatkowo ma możliwość wpisania bonu zakupowego oraz zamieszczenia uwag do zamówienia w okienku „Uwagi do zamówienia”. Następnie Klient podaje dane do wysyłki takie jak: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, województwo, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail.
4. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na założenie Konta poprzez zaznaczenie checkbox ’a „Załóż Konto”.
5. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.
6. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez podanie w formularzu zamówienia nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Wystawiony paragon lub faktura VAT są dostarczane wraz z towarem przez Sprzedawcę.
7. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.
8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
§ 7 Ceny towarów
1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
§ 8 Płatność za towar
1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
⦁ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
⦁ płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay,
⦁ płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
⦁ płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.

2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank nr rachunku: 23 1140 2004 0000 3702 5620 6676. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
3. W przypadku wybrania płatności przelewem, przelewem elektronicznym poprzez system Dotpay, kartą płatniczą, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować gotówką przy odbiorze przesyłki u kuriera. Przy odbiorze osobistym w Punkcie sprzedaży, płatność należy uregulować podczas odbioru towaru gotówką lub kartą płatniczą lub wcześniej przelewem na rachunek Sprzedawcy przed odbiorem towaru.
4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka Dotpay SA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790.
5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Dostawa towaru
1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem DPD lub Poczta Polska w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 10 dni chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
⦁ przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
⦁ przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. Koszt dostawy jest każdorazowo podany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży oraz dodatkowo dostępny w zakładce „Koszty i sposoby dostawy”.
4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w Punkcie Sprzedaży, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 18: 00. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 3 dni, chyba, że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia, wskazano dłuższy termin. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:
⦁ przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
⦁ przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.
§ 10 Rękojmia
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
⦁ złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
⦁ żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce lub drogą elektroniczną na adres: biuro@e-dolcevita.pl
4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi. Wskazówki wyszczególnione w zdaniu poprzednim stanowią jedynie formę zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego powyżej opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
§ 11 Gwarancja
1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją udzieloną przez producenta. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu na stronie Sklepu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje wraz z towarem.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta, jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
⦁ zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25–501 Kielce ⦁ http://www.wiihkielce.pl
⦁ złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
⦁ skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
⦁ skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, koszt połączenia według taryfy operatora,
⦁ skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, które udziela porad w sprawach prostych drogą elektroniczną. Adres, pod którym można wysyłać zapytania to: ⦁ porady@dlakonsumentow.pl.

3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: biuro@e-dolcevita.pl
4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.
§ 13 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 13 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl lub pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
⦁ dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik,
⦁ dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce.
8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu internetowego.
11. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
⦁ o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
⦁ w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§ 14 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-dolcevita.pl a także w formie pisemnej na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:
⦁ wskazać, czego dotyczy reklamacja,
⦁ podać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
⦁ podać opis okoliczności zdarzenia,
⦁ podać dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
§ 15 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Monika Pierzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce, NIP: 959-038-22-36, REGON: 292444087.
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
⦁ pod adresem poczty elektronicznej: ⦁ biuro@e-dolcevita.pl
⦁ korespondencyjnie: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce.
3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
⦁ w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
⦁ w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
⦁ w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
⦁ w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
⦁ w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:
⦁ w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail,
⦁ w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nr rachunku bankowego,
⦁ w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
⦁ w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
⦁ w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
⦁ firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
⦁ banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
⦁ podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
⦁ upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe oraz usługi prawne.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
⦁ zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
⦁ rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,
⦁ z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
⦁ dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
⦁ do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
⦁ do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
⦁ do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
⦁ do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
⦁ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
⦁ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
⦁ Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
⦁ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
⦁ do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
⦁ do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
⦁ do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie (np. korzystanie z określonej usługi w Sklepie) chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:
⦁ za pośrednictwem poczty elektronicznej: ⦁ biuro@e-dolcevita.pl
⦁ pisemnie na adres: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce.

10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
⦁ listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
⦁ przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
⦁ telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 16 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
⦁ zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
⦁ zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,
⦁ zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.
4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronach Sklepu zostały użyte w celu prezentacji towarów do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: DOLCE VITA Firma Handlowa Monika Pierzak, ul. Grunwaldzka 1/1A, 25 – 727 Kielce, adres e-mail: biuro@e-dolcevita.pl numer telefon: 724 489 242
– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta (-ów)
– Podpis konsumenta (-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić